Новини та оголошення

Оголошення

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення добору кандидатів на посаду

прокурора окружної прокуратури

 

Відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, 08 червня 2022 року прийнято рішення № 1дк-22 «Про проведення добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури».


Передбачені Законом України «Про прокуратуру» вимоги, яким має відповідати кандидат на посаду прокурора.

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про прокуратуру» прокурором окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.

Для цілей цього Закону:

1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;

2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Згідно з частиною шостою статті 27 Закону України «Про прокуратуру»
не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка:

1)  визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

2)  має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

3)  має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

Перелік документів, що подаються до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження.

Для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора особа подає:

1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора;

2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

3) анкету кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, та автобіографію;

4) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

5) копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я[*];

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

9) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про особу з метою оцінки її готовності до роботи на посаді прокурора та проведення стосовно неї спеціальної перевірки;

10) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

11) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

12) декларацію доброчесності і родинних зв’язків.

Пунктами 3.1 – 3.10 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора окружної прокуратури, затвердженого рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження
від 26 жовтня 2021 року № 11зп-21 (із змінами), передбачено наступне.

Всі документи для участі в доборі подаються одночасно.

Документи подаються шляхом надсилання в електронній формі на адресу електронної пошти органу, вказану у відповідному рішенні (оголошенні) про проведення добору.

Кожен електронний документ має бути збережено окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище, ініціали та рік народження особи, яка подає документи (зразок: «Петренко І.І. 1975. Копія паспорту громадянина України»).

Скановані копії документів повинні бути якісно виготовлені, доступними для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Особа засвідчує правильність електронних документів, які вона надсилає органу, кваліфікованим електронним підписом.

Загальний розмір усіх файлів не може перевищувати 10 мегабайт.

         Копія паспорту громадянина України та військового квитка повинні містити копії всіх заповнених їх сторінок.

        Підтвердженням стажу роботи в галузі права особи є трудова книжка, посадова інструкція, послужний список, інші документи, що його підтверджують.

         Для підтвердження факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидат подає до органу копію електронного повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції, що підтверджує її подання.

Копія трудової книжки особи, яка виявила бажання стати прокурором, перед поданням до органу повинна бути засвідчена в установленому законодавством порядку (за місцем роботи особи).

Якщо особа, що виявила бажання стати прокурором, на момент подання документів для участі у доборі є безробітною або самозайнятою, вона надсилає копію трудової книжки, яку засвідчує кваліфікованим електронним підписом.

         Особа, яка виявила бажання стати прокурором, може подати документи також шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі. У такому випадку особа засвідчує правильність документів, які вона надає, своїм власноручним підписом.

        Заяви кандидатів про участь у доборі та додані до них документи реєструються в день їх надходження, а ті, які надійшли поза межами робочого часу, не пізніше наступного робочого дня.

         Обов’язок правильності заповнення заяви та повноти оформлення документів покладається на особу, яка бажає взяти участь у доборі.

         Приймання документів завершується у день, визначений в оголошенні як кінцевий термін їх подання.

Документи, що надійшли до органу засобами поштового зв’язку після завершення кінцевого терміну їх подання, розглядаються лише у випадку направлення їх до органу у межах встановленого строку для подання документів.

Документи про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, що надійшли після закінчення визначеного органом строку для їх приймання, не розглядаються органом й не повертаються заявникам.

 

Місце, час, дата початку та кінцевий термін подання документів для участі в доборі, адреса електронної пошти відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, для надсилання документів в електронній формі:

Документи подаються шляхом надсилання в електронній формі на адресу електронної пошти відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження (info@kdkp.gov.ua).

Особа, яка виявила бажання стати прокурором, може подати документи також шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження (04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б).

Початком подання документів визначено – 09 червня 2022 року, а кінцевим терміном – 15 год. 45 хв. 08 липня 2022 року.


Додаткову інформацію з питань проведення добору з 9 до 11 години та з 14 до 16 години надає:
Павлова Алла Михайлівна, начальник відділу (тел. (044) 200-74
-04, адреса електронної пошти: 2022dobir@gmail.com).
На період повітряної тривоги інформація не надається. 


[*] медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за № 94/6382, та сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 339, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 589/2393