Новини та оголошення

Оголошення

КОНКУРС

НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ АБО ТИМЧАСОВО

ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ПРОКУРОРА

В ПОРЯДКУ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ОРГАНУ ПРОКУРАТУРИ ВИЩОГО РІВНЯ

 

Переведення прокурорів до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження (далі – Комісія).

Конкурс включає в себе оцінку професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до здійснення повноважень в іншому органі прокуратури, у тому числі вищого рівня.

Рішенням від 26 жовтня 2021 року № 13зп-21 затверджено Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.

ЕТАПИ КОНКУРСУ

         - оголошення про проведення конкурсу;

         - подання кандидатами заяв про участь у конкурсі;

     - перевірка поданих заяв про участь у конкурсі та осіб кандидатів на відповідність формальним вимогам, формування списку кандидатів;

      - виконання кандидатами письмового практичного завдання;

         - проведення перевірки доброчесності кандидатів;

         - проведення співбесіди;

         - визначення переможців.

Рішенням Комісії від 09 червня 2022 року № 1 пп-22 оголошено конкурс на зайняття вакантних посад прокурорів в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора (перелік вакантних посад прокурорів, на зайняття яких оголошеноконкурс) (далі – конкурс на 32 посади до ОГП).

Рішенням Комісії від 22 червня 2022 року № 2 пп-22 оголошено конкурс на зайняття вакантних посад прокурорів в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора (перелік вакантних посад прокурорів, на зайняття яких оголошеноконкурс) (далі – конкурс на 11 посад до ОГП).

І ЕТАП КОНКУРСУ

Кандидатами на конкурс на 32 посади ОГП подано 804 заяви.

 

На участь у конкурсі на 32 посади ОГП подали заяви 252 особи. Секретаріат відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження (далі – Секретаріат) опрацював надіслані в межах визначеного строку документи від кандидатів.

Рішенням Комісії від 06 липня 2022 року № 7 пп-22 (зі змінами) 248 кандидатів допущено до проходження конкурсу – виконання анонімного письмового практичного завдання з метою оцінки професійного рівня, досвіду.

Два прокурори відмовилися від участі у конкурсі. Стосовно чотирьох кандидатів Комісія відмовила у допуску до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад прокурорів в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора.

 

Кандидатами на конкурс на 11 посад до ОГП подано 326 заяв.

На участь у конкурсі на 11 посад до ОГП подали заяви 140 осіб. Секретаріат опрацював надіслані в межах визначеного строку документи від кандидатів.

Рішеннями Комісії від 20 липня 2022 року №№ 20 пп-22 та  28пп-22 допущено до виконання анонімного письмового практичного завдання 137 кандидатів з метою оцінки професійного рівня, досвіду.

Стосовно двох кандидатів Комісія прийняла рішення про відмову у допуску до участі у конкурсі. Один прокурор відмовився від участі у конкурсі.

ІІ ЕТАП КОНКУРСУ

Кандидати, допущені до проходження конкурсу, виконують анонімне письмове практичне завдання з метою оцінки професійного рівня, досвіду.

Програму практичного завдання розроблено з урахуванням вимог до компетентностей, визначених 7 рівнем Національної рамки кваліфікацій, та визначає:

1)  перелік галузей законодавства, нормативних і правових актів у відповідності з функціями прокуратури, визначеними Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру»;

2) когнітивний рівень пізнання кандидатів, які виконуватимуть практичне завдання.

12, 13, 14 та 20 липня 2022 року на конкурс на 32 посади до ОГП 225 кандидатів виконували анонімне письмове практичне завдання згідно з графіком, затвердженим рішенням Комісії від 06 липня 2022 року № 10 пп-22 (зі змінами).

Щодо 23 кандидатів Комісією прийнято рішення про припинення участі у конкурсі з зв’язку з відмовою від участі та неприбуттям.

Варіанти практичних завдань для конкурсу на 32 посади до ОГП затверджено рішенням Комісії від 06 липня 2022 року № 9 пп-22.

 

На 26 та 27 липня 2022 року запрошено 137 кандидатів для виконання анонімного письмового практичного завдання в межах конкурсу на 11 посад до ОГП, згідно з графіком, затвердженим рішенням Комісії від 20 липня 2022 року № 21 пп-22.

Варіанти практичних завдань для конкурсу на 11 посад до ОГП затверджено рішенням Комісії від 20 липня 2022 року № 22 пп-22.

 

Оцінювання виконаних кандидатами письмових практичних завдань здійснюється відповідно до Методики, розробленої Комісією (Додаток 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня).

Критерії оцінки виконання кандидатами анонімного практичного завдання:

-         вміння визначати, описувати і оцінювати обставини, які мають значення для прийняття рішення;

-         вміння визначати, тлумачити і застосовувати норми матеріального та процесуального права, що регулюють відносини у відповідній правозастосовній ситуації;

-         вміння аналізувати і застосовувати правові позиції Верховного Суду (Верховного Суду);

-         вміння аналізувати і застосовувати норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практику Європейського суду з прав людини;

-         вміння чітко, логічно, зрозуміло та послідовно письмово викладати рішення із додержанням норм офіційно-ділового стилю української мови.

Члени Комісії оцінюють виконання практичного завдання кандидатом за кожним із показників,  за шкалою від 0 до 3 балів, де:

-         3 – кандидат демонструє дуже високий рівень розвитку практичних умінь та навичок за відповідним показником;

-         2 – кандидат демонструє практичні вміння та навички за відповідним показником, які є вищими від середнього рівня;

-         1 – кандидат демонструє посередній або мінімальний рівень прояву показника;

-         0 – у кандидата низький рівень або повністю відсутні практичні вміння та навички, невідповідність усім (деяким) показникам.

ІІІ ЕТАП КОНКУРСУ

З метою оцінки морально-ділових якостей кандидати, допущені до участі в конкурсі, проходять перевірку доброчесності. Зазначена перевірка не є таємною перевіркою доброчесності в розумінні частини п’ятої статті 19 Закону України «Про прокуратуру».

Перевірка передбачає, у тому числі, збір та оцінку інформації про дисциплінарні чи кримінальні провадження стосовно кандидата, скарги, пов’язані з його професійною діяльністю та поведінкою як у ході виконання службових обов’язків, так і в позаробочий час, а також інших відомостей, які можуть свідчити про відповідність кандидата вимогам прокурорської етики, які визначено Законами України «Про прокуратуру», «Про запобігання корупції» та Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів.

Жодна отримана інформація та матеріали не мають для Комісії заздалегідь встановленої сили та оцінюються Комісією самостійно.

ІV ЕТАП КОНКУРСУ

Співбесіда проводиться в усній формі на засіданні Комісії і триває не більше сорока п’яти хвилин стосовно кожного кандидата.

Засідання Комісії під час проведення співбесіди проводиться відкрито, фіксується за допомогою технічних засобів (відео- та звукозапису) і транслюється в режимі реального часу.

Кожен кандидат оцінюється з огляду на інформацію, що міститься в поданій ним заяві про участь у конкурсі, з урахуванням відповідей, наданих ним під час співбесіди, результатів проведеної перевірки доброчесності та виконання практичного завдання.

Метою оцінювання є обрання кандидата, який найбільше відповідає критеріям конкурсу, а також має належні професійний рівень, досвід, морально-ділові якості та готовий до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня.

Члени Комісії оцінюють відповідність кандидата кожному із показників, за шкалою від 0 до 3 балів, де:

-         3 – кандидат демонструє дуже високий рівень розвитку практичних умінь та навичок за відповідним показником;

-         2 – кандидат демонструє практичні вміння та навички за відповідним показником, які є вищими від середнього рівня;

-    1 – кандидат демонструє посередній або мінімальний рівень прояву показника;

-         0 – у кандидата низький рівень або повністю відсутні практичні вміння та навички, невідповідність усім (деяким) вимогам.

V ЕТАП КОНКУРСУ

Визначення переможця конкурсу.

Кандидат, який посів перше місце в рейтингу, визначається переможцем конкурсу, після закінчення строку на оскарження підсумкової оцінки, а у разі подання таких скарг – за результатами їх розгляду.

Комісія упродовж п’яти календарних днів направляє подання стосовно прокурора, визначеного переможцем, керівнику органу прокуратури, уповноваженому на прийняття рішення про призначення прокурора на посаду.