26.10.2021

Рішення №13зп-21


Про затвердження Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№13зп-21

26 жовтня 2021

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня


Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження
(далі – орган), у складі головуючого Гнатіва А.Я., членів органу
Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Стуконога О.І., Поліщука В.В., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., з
метою реалізації повноважень щодо проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, керуючись частиною першою статті 38, частинами сьомою, восьмою статті 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61, 63, 85, 86 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження,

 

 

ВИРІШИВ:

 

 

 

1.       Затвердити Порядок проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (додається).


                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                            Рішення

відповідного органу, що здійснює

дисциплінарне провадження

26 жовтня 2021 року № 13зп-21

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на зайняття вакантної

або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку

переведення до органу прокуратури вищого рівня

 

 

І.       Загальні положення

 

1.1.     Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі – Порядок) розроблено відповідно до статті 38 Закону України «Про прокуратуру», пункту 85 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, та визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття прокурорами вакантної або тимчасово вакантної (далі – вакантної) посади прокурора (крім адміністративної) в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі – конкурс).

 

1.2.    Дія Порядку поширюється на прокурорів обласних, окружних,  спеціалізованих на правах обласних і окружних прокуратур, які виявили бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидати).

Порядок проведення відкритого конкурсу на зайняття вакантних посад
у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі визначається керівником цієї прокуратури.

 

1.3.    У разі заміщення вакантних посад прокурорів, на зайняття яких оголошено конкурс (у випадках поновлення на роботі за рішенням суду, повернення з відрядження, пов’язаного з участю в роботі інших органів на постійній основі, тощо) проведення конкурсу на такі посади припиняється за рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження
(далі – орган).

 

1.4.    Конкурс проводиться органом та включає в себе оцінку професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня.

Організаційне забезпечення підготовки та проведення конкурсу здійснюється секретаріатом органу (далі – секретаріат), а його працівники уповноважені виконувати функції у випадках, передбачених цим Порядком (далі – уповноважений працівник секретаріату).

 

1.5.    Конкурс складається з таких етапів:

1)              оголошення конкурсу;

2)              прийом заяв для участі у конкурсі; 

3)              тестування на знання законодавства (з урахуванням спеціалізації роботи за посадами, на заняття яких оголошено конкурс);

4)              співбесіда;

5)              визначення результатів конкурсу.

Складовою етапу конкурсу – співбесіди є виконання практичного завдання.

 

1.6.    Об’єктивність проведення конкурсу забезпечується рівними умовами доступу до інформації про конкурс, його етапи, місце проведення і тривалість конкурсу, а також єдиними критеріями оцінювання, відкритістю і прозорістю проведення конкурсу та оскарження його результатів.

 

1.7.    Для участі у конкурсі на вакантну посаду прокурора обласної, спеціалізованої на правах обласної прокуратур (далі – обласної прокуратури) допускаються прокурори, які на час оголошення конкурсу мають стаж роботи в галузі права не менше трьох років, а на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора – не менше п’яти років.

 

1.8.    До участі у конкурсі не допускаються прокурори:

-                повноваження яких зупинено у зв’язку з відстороненням від посади згідно з пунктами 3–5 частини першої статті 64 Закону України
«Про прокуратуру»;

-                які вважаються такими, що притягувалися до дисциплінарної відповідальності з накладенням дисциплінарного стягнення у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня.

 

1.9.    Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу конкурсу, припиняє подальшу участь у ньому.

За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів орган встановлює поважність причин неявки та може прийняти рішення про допущення його до подальшої участі в конкурсі.

У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів конкурсу кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку секретаріат.

Кандидат протягом усього часу для тестування або співбесіди має право відмовитися від участі в них, у тому числі й без пояснення причин.

У разі відмови кандидата від тестування або співбесіди, органом складається відповідний  акт.

Цей кандидат за рішенням органу визнається таким, який вибув з участі в конкурсі.

1.10.  Тестові запитання та практичні завдання з відповідями можуть розроблятися Тренінговим центром прокурорів України, іншою юридичною чи фізичною особою на підставі договірних або інших відносин з дотриманням умов конфіденційності та затверджуються органом.

Тестові питання та практичні завдання мають відповідати спеціалізації роботи за посадами, на зайняття яких оголошено конкурс.

 

1.11.  Перелік тестових питань, зразки практичних завдань, орієнтовний перелік нормативно-правових актів, можливих для використання під час виконання практичного завдання, затверджується органом та оприлюднюється на його офіційному вебсайті органу не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення кожного з етапів конкурсу. Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.

 

1.12.  Проведення етапів конкурсу транслюється в режимі реального часу.

 

1.13.  Під час проведення конкурсу орган взаємодіє з органами прокуратури, які за запитом органу або секретаріату у визначений у запиті строк надають необхідні матеріали стосовно кандидатів.

 

1.14.  З метою перевірки наявності або відсутності у кандидатів конфлікту інтересів чи наявності інших обставин, на які слід звернути увагу під час конкурсу, секретаріат завчасно направляє матеріали стосовно кандидатів до Офісу Генерального прокурора. Висновки стосовно кожного кандидата направляються Офісом Генерального прокурора до органу не пізніше двох робочих днів до дня проведення співбесіди.

 

1.15.  До участі в співбесіді можуть запрошуватися представники підрозділів, на вакантні посади у яких оголошено конкурс, які на засіданні органу можуть висловлювати свою думку щодо повноти виконання кандидатами практичного завдання, а також після надання їм слова головуючим, мають право ставити запитання кандидатам, висловлювати позицію щодо рівня їх професійної компетентності, готовності до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня та відповідають на запитання головуючого і членів органу.

Думка і позиція вказаних представників носить інформативний характер та не є обов’язковою для оцінювання кандидатів.

 

1.16.  За рішенням органу при проведенні конкурсу у якості спостерігачів можуть бути допущені представники міжнародних і неурядових організацій, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних місій, а також представники громадських об’єднань (за їх згодою). 

Представники засобів масової інформації, які виявили бажання бути присутніми при проведенні конкурсу, допускаються за списком, складеним секретаріатом, після їх акредитації у встановленому законодавством порядку і за наявності службового посвідчення. 

Про терміни проведення акредитації секретаріат органу повідомляє шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті органу не пізніше ніж за тиждень до дня початку акредитації.

На спостерігачів та представників засобів масової інформації поширюються правила поведінки, передбачені пунктом 41 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження.

 

ІІ.      Оголошення конкурсу

 

2.1.    Конкурс оголошується на підставі рішення органу.

 

2.2.    Оголошення про конкурс публікується на офіційному вебсайті органу не пізніше наступного робочого дня від дня прийняття рішення про оголошення конкурсу.

В оголошенні зазначаються:

1)       найменування органу прокуратури, у якому наявні вакантні посади прокурорів;

2)       кількість та найменування вакантних посад прокурорів, на зайняття яких оголошено конкурс;

3)       строк та порядок подання заяв для участі в конкурсі;

4)       перелік документів, що додаються до заяви, та вимоги до них;

5)       умови проведення конкурсу;

6)       інша необхідна інформація.

Якщо посада є тимчасово вакантною, то про це обов’язково зазначається в оголошенні та вказується до якого часу така посада є вакантною.

 

2.3.    Строк подання заяв для участі у конкурсі може бути продовжено рішенням органу.

 

2.4.    Графік проведення кожного з етапів конкурсу затверджується органом та не пізніше ніж за п’ять робочих днів до його проведення оприлюднюється на офіційному вебсайті органу. У графіку зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер службового посвідчення, інформація про дату, час та місце проведення етапів конкурсу.

 

ІІІ.    Подання заяви для участі в конкурсі

 

3.1.    Прокурори, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають до органу наступні документи: 

1)       заяву про участь у конкурсі (додаток 1);

2)       мотиваційний лист, у якому викладають мотиви зайняття посади в органі прокуратури вищого рівня;

3)       біографічну довідку за підписом керівника кадрового підрозділу відповідного органу прокуратури та скріплену печаткою цього підрозділу, датовану не раніше дня оголошення конкурсу;

4)       анкету, в якій зазначається стаж роботи в галузі права (додаток 2);

5)       заяву на переведення до органу прокуратури вищого рівня за результатами конкурсу (додаток 3).

Прокурором можуть бути подані також інші документи на підтвердження його відповідності критеріям, передбаченим пунктом 1.7. Порядку.

 

3.2.    Документи подаються прокурором до органу особисто або шляхом надсилання засобами поштового зв’язку. 

Особа засвідчує правильність документів, які вона надає органу, своїм власноручним підписом.

 

3.3.    Документи повинні бути якісно виготовлені на аркушах паперу формату А-4, доступні для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Під час надсилання документів засобами поштового зв’язку прокурор додає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, які вона подала в паперовій формі. Кожна електронна копія (фотокопія) має бути збережена окремим файлом у форматі pdf. У назві файлу має бути вказана назва документа і прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

 

3.4.    До розгляду органом приймаються належним чином оформлені документи, що відправлені у строк, визначений в оголошенні про проведення конкурсу.

 

3.5.    Приймання та реєстрація документів проводиться секретаріатом і завершується в останній день, визначений в оголошенні про проведення конкурсу як кінцевий термін їх прийому.

У разі надсилання документів поштовим зв’язком датою їх подання вважається дата, зазначена на штемпелі поштового відправлення.

Документи, подані після закінчення встановленого для прийому документів строку, не розглядаються та поверненню не підлягають.

 

3.6.    Опрацювання і перевірка поданих прокурором документів здійснюється секретаріатом не пізніше наступного робочого дня від їх реєстрації і включає перевірку документів та формування досьє кандидата.

 

3.7.    Прокурор може звернутися із заявою про участь у конкурсі лише на одну вакантну посаду у відповідному органі прокуратури.

 

3.8.    Секретаріат опрацьовує отримані документи та готує інформацію про всі заяви, які надійшли для участі в конкурсі, та результати перевірки відповідності прокурорів вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора в органі прокуратури вищого рівня.

За результатами розгляду цієї інформації орган ухвалює рішення про допуск кандидатів до участі в конкурсі або про відмову в допуску прокурорів до участі в конкурсі. 

Рішення про відмову в допуску до участі в конкурсі приймається у випадку, якщо відповідні документи подано з порушенням встановлених цим Порядком вимог та/або якщо прокурор не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 1.7. Порядку. 

Списки кандидатів, стосовно яких орган ухвалив рішення про допуск до участі в конкурсі та про відмову в допуску до участі в конкурсі, оприлюднюються на офіційному вебсайті органу не пізніше трьох днів після прийняття відповідного рішення.

 

IV.     Тестування на знання законодавства

 

4.1.    Тестування проводиться з метою визначення професійного рівня кандидата та виявлення рівня знань закону.

 

4.2.    Перед початком проведення тестування особа кандидата встановлюється за паспортом чи службовим посвідченням.

 

4.3.    Тестування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки та полягає у наданні кандидатом відповіді на питання тестового завдання. Кожне тестове питання має чотири варіанти відповідей, серед яких правильна лише одна.

 

4.4.    Кожному кандидату електронна система тестування генерує індивідуальне завдання із 100 запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

 

4.5.    Загальний час тестування становить 100 хвилин.

 

4.6.    Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного тестування становить 70 балів.

 

4.7.    У випадку виникнення технічного збою складається акт, який підписується кандидатом, уповноваженим працівником секретаріату та членом органу. Без підтвердження технічного збою відповідним актом повторне тестування не допускається.

Кандидати, допущені до складання тестування повторно, складають його на загальних засадах, визначених Порядком.

 

4.8.    Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, друкованими матеріалами, спілкуватися один з одним, а також залишати приміщення без дозволу члена органу або уповноваженого працівника секретаріату. У разі порушення цих заборон кандидат припиняє подальшу участь у конкурсі.

 

4.9.    Після закінчення тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування.

 

4.10.  Кожен кандидат ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості (додаток 4) та засвідчується підписами кандидата і уповноваженого працівника секретаріату. По завершенню тестування відомість підписують голова та секретар органу.

 

4.11.  У разі ненабрання жодним із кандидатів прохідного балу за результатами тестування конкурс на вакантну посаду за рішенням органу визнається таким, що не відбувся. 

Відповідне рішення оприлюднюється на офіційному вебсайті органу.

 

4.12.  Результати проходження тестування та відомості про кандидатів, які допускаються до співбесіди, затверджуються на засіданні органу та не пізніше наступного робочого дня оприлюднюються на офіційному вебсайті органу.

 

V.      Співбесіда

 

5.1.    До співбесіди, яка включає виконання практичного завдання, допускаються кандидати, які за результатами тестування набрали прохідний бал.

 

5.2.    Основною метою проведення співбесіди є оцінка досвіду, морально-ділових якостей прокурора та перевірка його готовності до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня.

 

5.3.    Метою виконання практичного завдання є встановлення рівня володіння практичними уміннями та навичками.

 

5.4.    Для виконання практичного завдання кандидату надається чистий аркуш (аркуші) паперу з відміткою органу.

 

5.5.    Перед початком виконання практичного завдання член органу надає кандидатам письмово викладені однакові умови практичного завдання. Фото- або відеофіксація або винесення кандидатами умов практичного завдання за межі приміщення, у якому відбувається виконання практичного завдання, забороняється.

 

5.6.    Якщо практичне завдання передбачає застосування нормативно-правових актів, то кандидатам дозволяється користуватися друкованими текстами відповідних актів. Орган та секретаріат не зобов’язані надавати тексти законодавчих актів.

Під час виконання практичного завдання кандидатам забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами (крім друкованих текстів відповідних нормативно-правових актів), а також спілкуватись один з одним.

У разі порушення кандидатом порядку проведення виконання практичного завдання, він відсторонюється від подальшої участі в ньому, про що членом органу та уповноваженим працівником секретаріату складається відповідний акт.

 

5.7.    На виконання практичного завдання кандидату надається  45 хвилин. Виконання практичного завдання після завершення наданого часу припиняється. Після виконання завдання кандидат здає присутньому члену органу написане ним та скріплене власним підписом вирішення завдання.

 

5.8.    Перевірка виконаного практичного завдання здійснюється, виходячи з таких критеріїв:

–        вміння визначати, оцінювати та описувати обставини, які мають значення для правильного вирішення практичного завдання;

                вміння визначати та застосовувати норми права, що регулюють відносини, які є предметом практичного завдання;

–        вміння аналізувати і робити висновки щодо відповідності (невідповідності) законодавству дій або рішень прокурора, суду тощо в запропонованому практичному завданні та наводити мотиви цих висновків;

–        правильності вирішення запропонованого практичного завдання та надання відповідей на пов’язані з нею питання, які зазначені у практичному завданні.

 

5.9.    Після виконання практичного завдання у цей же або в інший день, визначений рішенням органу, проводиться співбесіда.

Співбесіда проводиться з кандидатами в усній формі державною мовою.

Черговість проведення співбесід з кандидатами залежно від вакантних посад визначається графіком проведення співбесіди, затвердженим органом. 

За необхідності проведення співбесіди з кандидатами може бути продовжено (перенесено) за рішенням органу.

 

5.10.  Співбесіда складається з таких етапів:

–        дослідження матеріалів досьє кандидата;

–        обговорення з кандидатом матеріалів досьє стосовно нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;

–        оцінювання кандидата за критеріями, визначеними в пункті 5.12. Порядку.

 

5.11.  Члени органу мають право ставити запитання кандидату за критеріями оцінювання та щодо іншої інформації, у тому числі, яка міститься у матеріалах досьє кандидата.

 

5.12.  Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:

–        професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;

       ефективність роботи на посаді прокурора;

–        досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено конкурс та відрядження до цього підрозділу);

       моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.

 

VI.     Визначення результатів конкурсу

 

6.1. Встановлення результатів конкурсу полягає у визначенні загального балу кожного кандидата, який є сумою балів, набраних за результатами тестування та співбесіди.

 

6.2.    Кількість набраних кандидатами балів за результатами тестування визначається в автоматичному порядку одразу після його завершення. Максимальна кількість набраних балів дорівнює 100.

 

6.3.    Співбесіда оцінюється кожним членом органу за своїм внутрішнім переконанням на підставі критеріїв, визначених пунктом 5.12 Порядку.

За підсумками співбесіди членом органу заповнюється відомість стосовно всіх кандидатів (додаток 5), у якій виставляються бали з розрахунку від 0 до 20 за кожен критерій, передбачений пунктом 5.12. Порядку.

Сума виставлених балів членом органу за кожним критерієм додається та є балом від члена органу. Максимальна кількість набраних балів дорівнює 80.

Бал кандидата за результатами співбесіди визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів від членів органу, про що зазначається у загальній відомості, яку підписують усі члени органу, які приймали участь у співбесіді (додаток 6).

 

6.4. Загальні бали, набрані кожним кандидатом, зазначаються у відповідному протоколі засідання, до якого долучаються відомості та загальна відомість, передбачені пунктами 4.10., 6.4. Порядку.

 

6.5. Список кандидатів з набраними ними балами за результатами кожного з етапів конкурсу за результатами конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті органу після завершення тестування   співбесіди відповідно. Одночасно з оприлюдненням балів за результатами співбесіди оприлюднюються загальні бали, набрані кожним кандидатом за результатами конкурсу.

 

6.6. За результатами проведення конкурсу та після завершення строків для оскарження, передбачених пунктом 7.2. Порядку (а у разі оскарження – після розгляду органом відповідних скарг), рішенням органу затверджується рейтинг кандидатів.

Одночасно рішенням органу визнається переможець конкурсу, загальний бал якого є найбільшим згідно з рейтингом на відповідну вакантну посаду. 

У разі однакової позиції за рейтингом серед кандидатів на відповідну посаду перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи на посаді прокурора. Якщо кандидати мають однаковий стаж роботи на посаді прокурора, перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи в галузі права.

 

6.7.    У разі ненабрання жодним з кандидатів жодного балу за підсумками співбесіди конкурс за рішенням органу визнається таким, що не відбувся. Рішення органу оприлюднюється на його офіційному вебсайті з одночасним повідомленням про це керівника відповідного органу прокуратури.

 

6.8.    Рішення органу про затвердження рейтингу кандидатів та визнання переможця конкурсу розміщується на офіційному вебсайті органу не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Подання стосовно прокурора, визнаного переможцем конкурсу, направляється в п’ятиденний строк з дня прийняття органом зазначеного рішення керівнику органу прокуратури, уповноваженому на прийняття рішення про призначення прокурора на посаду.

 

VІІ.   Оскарження

 

7.1.    Рішення органу про відмову в допуску кандидата до участі в конкурсі, кількість балів, набраних кандидатом за підсумками кожного з етапів конкурсу, та загальних балів за результатами конкурсу та з питань процедури проведення конкурсу, можуть бути предметом оскарження.

 

7.2.    Скарга подається особисто кандидатом до органу у письмовій формі або в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису на адресу електронної пошти органу:

–        на рішення органу про відмову в допуску до участі в конкурсі – не пізніше п’яти робочих днів від дня його оприлюднення на офіційному вебсайті органу;

 –       на кількість балів за підсумками кожного з етапів конкурсу або загальну кількість балів за результатами конкурсу – не пізніше п’яти робочих днів від дня оприлюднення балів за підсумком кожного з етапів або загальних балів, відповідно;

–        з питань процедури проведення конкурсу – не пізніше наступного робочого дня після проведення відповідного етапу конкурсу.

 

7.3.    Скарги розглядаються на засіданні органу впродовж п’яти робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.

Про прийняте рішення письмово повідомляється кандидат шляхом направлення листа на електрону пошту, вказану ним у скарзі.

 

7.4. Повторні скарги та скарги від інших осіб, а також подані з порушенням установленого строку та порядку не приймаються і не розглядаються.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження

26 жовтня 2021 року № 13зп-21

 

 

 

До відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження

________________________________ 
(посада кандидата) 
________________________________ 
(ім’я, по батькові, прізвище кандидата) 

________________________________ 
(адреса місця проживання кандидата) 
________________________________ 
(номери засобів зв’язку)
________________________________ 

(адреса електронної пошти)

        ________________________________ 

       (номер службового посвідчення)

 

 

ЗАЯВА

 

          Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади (повна назва посади) в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.

 

 

Додаток:

1) мотиваційний листа на ___ арк.;

2) біографічна довідка на ___ арк;

3) анкета на ___ арк.

4) заява на переведення до органу прокуратури вищого рівня за результатами конкурсу на ___ арк.

 

 

Дата          

 

Підпис

Ініціали, прізвище

 


 

Додаток 2

до рішення 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження

26 жовтня 2021 року № 13зп-21

 

 

 

АНКЕТА

КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ПРОКУРОРА

В ПОРЯДКУ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ОРГАНУ

ПРОКУРАТУРИ ВИЩОГО РІВНЯ

(заповнюється у друкованому вигляді або від руки (ручкою) чітким розбірливим почерком)

 

 

Місце для фотокартки

3,5 х 4,5 см

Від: П.І.Б. (повністю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

1.1. Дата народження:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Місце народження (населений пункт, країна):

1.3. Громадянство:

____________________________________________

 

1.4. Сімейний стан:

______________________________________

1.5. Паспорт (серія, номер):

 

 

1.6. Орган, що видав паспорт:

______________________________________

1.7. Дата видачі паспорта:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

2.1. Адреса за місцем фактичного проживання:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

2.2. Адреса за місцем реєстрації:

______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

 

2.3. Телефон (домашній):

 (______)____________________________________

 

2.4. Телефон (мобільний):

 (______)_____________________________

2.5. Адреса електронної пошти:

 

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1. Чи притягувались Ви до кримінальної відповідальності?

                                   Так                   Ні

3.2. Якщо так, укажіть дату набрання законної сили обвинувальним вироком
суду
та статтю, згідно з якою Вас було притягнуто до кримінальної відповідальності, а також відомості про зняття або погашення судимості

 

3.3. Чи притягувались Ви до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією?

                                   Так                   Ні

3.4.  Якщо так, укажіть дату набрання законної сили судовим рішенням та статтю, згідно з якою Вас було притягнуто до адміністративної відповідальності

 

4. ВІДОМОСТІ ПРО ОСВІТУ

4.1. Заклад вищої освіти (повна назва закладу, де була здобута вища освіта, його місцезнаходження, дати вступу та випуску, форма навчання):

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

4.2. Диплом (номер, дата видачі):

______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.3. Спеціальність за дипломом:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.4. Кваліфікація за дипломом:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.5. Мови, якими Ви володієте, із зазначенням рівня володіння:

____________________________________________

 

4.6. Інші навички та вміння:

______________________________________

 

5. ВІДОМОСТІ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Трудова діяльність, відображена в трудовій книжці (відомості про приймання, переведення/переміщення) або інших документах щодо трудової діяльності (відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, послужного списку тощо):

 

 

Дата

Найменування установи (підприємства, організації) та місце розташування

Посада

початок

завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2. Стаж роботи в галузі права (стаж роботи за спеціальністю після здобуття  вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра)

Дата

Найменування установи (підприємства, організації) та місце розташування

Посада

початок

завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. СКЛАД СІМ’Ї

П.І.Б. (повністю) члена сім’ї, дата народження

Родинний зв'язок із кандидатом

Місце проживання

Місце роботи, навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ПІДПИС

Підписуючи цю особисто заповнену анкету, підтверджую, що відомості, надані мною вище, є повними та достовірними.

 

Підпис __________________________     __________________________________

                                                                                                                                   (ініціали, прізвище)

 

Дата заповнення ____   _____________            року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження

26 жовтня 2021 року № 13зп-21

 

 

Генеральному прокурору

(Керівнику ___________ обласної прокуратури)


________________________________ 
(посада кандидата) 
________________________________ 
(повні П.І.Б. кандидата) 

________________________________ 
 

 

 

Заява

 

          Прошу призначити мене на посаду (повна назва посади органу прокуратури, на зайняття в якому кандидат подав заяву на участь у конкурсі).

       

 

 

Дата          

 

Підпис

Ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до рішення 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження

26 жовтня 2021 року № 13зп-21

 

 

ВІДОМІСТЬ

за результатами тестування на знання законодавства

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Бали

Підпис

кандидата

Підпис уповноваженого працівника секретаріату

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар органу

Підпис

Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ

 

Голова органу

 

Підпис

 

Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до рішення 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження

26 жовтня 2021 року № 13зп-21

 

 

ВІДОМІСТЬ

за результатами проведення співбесіди

 

Прізвище, ім’я та

по батькові кандидата

Критерії

Бали

(від 0 до 20)

 

професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня

 

ефективність роботи на посаді прокурора

 

досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено конкурс та відрядження до цього підрозділу)

 

моральні якості, дотримання правил прокурорської етики

 

Сума виставлених балів:

 

 

 

 

Член органу          

 

Підпис

Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до рішення 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження

26 жовтня 2021 року № 13зп-21

 

 

ЗАГАЛЬНА ВІДОМІСТЬ

за результатами проведення співбесіди

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та

по батькові кандидата

Бал від члена органу, його власне ім’я, прізвище*

Бал кандидата за результатами співбесіди**

 

 

 

 

 

 

 

Голова (заступник голови, секретар, член органу)***         

 

Підпис

Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ

 

 

* Кількість стовбців залежить від кількості членів органу, які приймали участь в проведенні співбесіди.

** Бал кандидата за результатами співбесіди визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів від членів органу.

*** Загальну відомість підписують всі члени органу, які приймали участь в проведенні співбесіди.

 

 


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени органу

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ